Regulations

BİRİNCİ BÖLÜM

Derneğin Adı, Merkezi ve amaçları :

MADDE – 1:Derneğin Adı: TÜRKİYE FOTO MUHABİRLERİ DERNEĞİ’dir. Derneğin kısaltılmış adı TFMD’dir. Şubesi açılmayacaktır.

DERNEĞİN MERKEZİ :

MADDE -2: Derneğin merkezi Ankara’dır.

DERNEĞİN AMACI :

MADDE – 3: Derneğin amacı, Türk basının da çalışan foto muhabirlerini bir çatı altında toplayarak onların meslekleriyle ilgili ekonomik, sosyal, kültürel hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmek, gereğinde mesleki eğitimlerine katkıda bulunmak, kamuoyunu aydınlatmada ülke çıkarlarını göz önünde bulundurarak yönlendirmek, sosyal ve kültürel faaliyetlerde Atatürkçülük ilkeleri ışığı altında çalışmalar sergilemektir. Meslekleri ile ilgili gelişen teknolojiden en kısa zamanda üyelerini istihbar etmek, çeşitli zaman dilimleri içinde yurt içi ve yurt dışında sergiler açmak, yarışmalar düzenlemek, bu sergi ve yarışmalara üyelerin eserleri ile katılarak ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek tanıtmaktır.

İKİNCİ BÖLÜM

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMİ :

MADDE- 4: Dernek amacına ulaşmak için yapacağı çalışmalarda her şeyden önce basınla ilgili foto muhabirlerinin bir uzmanlık konusu olduğu hakkında kamuoyu oluşturmaya, yasaların tanıdığı izin ve olanak verdiği ölçüde başka ülkelerin Basın Foto Muhabirleri ile meslek kolaylıkları, eğitim ve karşılıklı işbirliği açısından ilişkiler sağlamaya öncelik verecektir. Dernek çalışmaları başlıca şu maddelerden oluşur :

a) Basında fotoğraf ile ilgili konularda çalışmaların bir uzmanlık işi olduğunu ve bunun basın için vazgeçilmeyecek bir dal olduğunu kamuoyuna benimsetmek resmi ve özel kuruluşlar önünde savunmak bu konuda öteki basın kuruluşlarının desteğini sağlamak.
b) Foto Muhabirlerinin maddi ve manevi gelişimini sağlamak, mesleki bilgi ve kültür düzeylerini yükseltmek, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışında çalışmalar yapmak.
c) Foto Muhabirliğinin ve genel olarak basın mesleğinin onurunu korumak, bu amaçla başka basın kuruluşları ile işbirliği yapmak
d) Foto muhabirleri arasında dayanışma ve işbirliği sağlamak
e) Üyelere sosyal yardımlar yapmak, mevzuat hükümlerine uygun olarak üyelerinin zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurulmasına gayret sarfetmek
f) Foto muhabirliği mesleğini temsil etmek
g) Üyelerin meslekle ilgili çıkarlarını ve yaşam düzeylerini yükseltecek her konuda inceleme, araştırma ve uygulamalar yapmak
h) Foto muhabirliğinin tüm basın kuruluşlarında yayılması için organizasyonlar yapmak, kurs, seminer, konferans, açık oturum ile benzer toplantılar tertiplemek ve tertiplenmelere katılmak
i) Amaçlarına uygun çalışmalar için ihtiyaç duyulan sosyal tesislere sahip olmaya yönelik çaba göstermek, bu tesisleri üye sayılarına orantılı olarak yayarak üyeleri faydalandırmak
j) Dernek tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere kanunların dernek tarafından yapılmasını yasaklamadığı eğitim ve öğretim faaliyetleri için kitaplık ve okuma odası açmak
k) Mevzuat hükümleri çerçevesinde derneğin görüş ve düşüncelerini yansıtan ve aynı zamanda eğitici olan bir yayın organına sahip olmak için çaba sarf etmek
l) Yasa hükümleri çerçevesinde dünya basını foto muhabirleri ve bunların kuruluşları ile ilişkiler kurarak meslek kolaylıkları sağlamak, yazışmalar yaparak eğitim ve karşılıklı işbirliği amaçlarına yönelik çaba göstermektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MADDE – 5: ÜYE OLMA – ÇIKMA – ÇIKARILMA

1 – Dernek Üyeliği; Derneğin iki türlü üyesi vardır
a) Asil Üyelik: Ajans gazete ve dergide ‘Foto Muhabirliği’ dalında en az bir yıl çalışanlar ve çalıştıkları yayın kuruluşlarında kadrolu ve basın kartlı olanlar, TRT Haber merkezinde kameraman olarak görev yapanlar, basın kartı olmayanların basın kartı almak için Basın Yayın Genel Müdürlüğü’ne vermiş oldukları beyannamesinin bir örneğini Derneğe ibraz ettiklerinde asil üye olabilirler. Serbest Foto Muhabirleri, en az 24 aylık süre zarfında ulusal, uluslararası ajanslar, ulusal veya uluslararası yayınlarda imzaları ile yayınlanmış fotoğraflarla çalışmalarını belgelemeleri halinde yönetim kurulunun takdiri ile üye olabilirler. Dernek Yönetim Kurulu, bütün üyelik başvurularını aranılan nitelikler açısından inceleyerek 30 gün içinde karara bağlar. Üyelerin basın mesleğine ve foto muhabirliğine devam edip etmedikleri Yönetim Kurulunca her 6 ayda bir kez denetlenir
b) Onur Üyeliği; Ülkenin sanat ve fikir hayatına, basın mesleğine ve foto muhabirliği dalı ile Derneğin gelişmesinde hizmeti geçenlere Dernek Yönetim Kurulu kararı ile ‘Onur Üyeliği’ verilebilir ve bağışta bulunabilirler
2 – Üyelikten çıkma; Üyeler yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirmek koşuluyla her an istifa edebilirler. Ancak, istifa tarihine kadar olan borçları ile aidatlarını ödemekle yükümlüdürler
3 – Üyelikten çıkarılma; Aşağıda hallerde dernekle ilişiği kesilir,
a) Aidatını vermeyenler ve varsa diğer borçlarını kendilerine tanınan süre içinde ödemeyenler,
b)Derneğe giriş formunda yanlış beyanda bulunanlar
c)Dernek aleyhinde yazılı ve sözlü propaganda yapanlar
d)Derneği amaçları gerçekleştirmesi için kendilerine verilen görevleri yerine getirmeyenler
e)Dernekler yasasında belirlenen suçları işleyenler ve yasaklanan faaliyetlere katıldıkları
tespit olunanlar hakkında Yönetim kurulu ve ‘sürekli’ çıkarma kararı verir. Bu
karar ilgililere yazılı olarak duyurulur.
f) Çıkarma kararına karşı itiraz, tebliği tarihinden itibaren gene kurul toplantısına kadar yazılı olarak
‘Genel Kurul’a yapılır. Kurulun bu konuda vereceği karar kesindir
g) Aidat borcunu ödemediği için çıkarılanlar, üyelik sıfatını kaybetmiş oldukları tarihe kadar
birikmiş borçlarını bir defa da ödemek kaydıyla yeniden müracaat edilir. Yönetim Kurulu
üyenin durumunu inceler ve karara bağlar

MADDE – 6: ÜYELİĞE GİRİŞ KOŞULLARI ;

1 – Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş olmak
2 – Her ne sebeple olursa olsun kamu hizmetlerinden mahrum edilmemiş olmak
3 – Foto muhabirliğini meslek olarak seçmiş bulunduğu ve merkezi Türkiye’de bulunan bir basın ve yayın organında en az bir yıldır sürekli çalışmakta olduğunu belgelendirmek
4 – Basın dışında bir meslek kuruluşunda üye olmamak
5 – Derneğin iki üyesi tarafından usulüne uygun bir bildirge ve yönetim kuruluna önerilmek
6 – Üyeliğe kabulü için sakınca görülmeyen ve kendisine bildirilen aday bu bildiriyi alışını izleyen 15 gün içinde, 100 TL giriş aidatını derneğe ödeyerek üyelik sıfatını kazanır. Üyelik aidatı yıllık 1 (Bir ) TL’dir

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MADDE – 7: DERNEĞİN ORGANLARI

1 – Genel Kurulu
2 – Yönetim Kurulu
3 – Denetleme Kurulu
4 – Onur Kurulu

MADDE – 8: GENEL KURULU OLUŞTURANLAR, TOPLAMA ŞEKLİ VE ÇALIŞMASI

a) Derneğin tüm üyeleri genel kurul üyesidirler
b) Genel kurul, üç yılda bir Ekim ayında toplanır
c) Genel Kurul, yönetim ve denetleme kurulunun gerek gördüğü hallerde ve dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır
d) Genel Kurul, Başkan veya yönetim kurulundan birisi genel kurulu yönetmek üzere, bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
e) Genel kurula katılanların onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme ilave yapılması zorunludur
f) Yönetim kurulu, bu tüzüğe göre genel kurula katılacak üyelerin listesini düzenler, toplantı tarihinden en az 15 gün önce toplantının yeri, günü, saati ve gündemini ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde, ikinci toplantının hangi gün ve saatte ve nerede yapılacağını mahalli bir gazetede ilan eder. İlk toplantı ile ikinci toplantı günü arasındaki zaman bir haftadan az olamaz. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz
g) Genel Kurulun görevleri ;
1 – Dernek organlarının seçilmesi
2 – Dernek tüzüğünün değiştirilmesi genel kurula katılanların 2/3 çoğunluğu ile yapılır
3 – Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibra edilmesi
4 – Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
5 – Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
6 – Derneğin federasyona katılması ve ayrılması
7 – Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması
8 – Derneğin feshedilmesi
9 – Mevzuatta veya dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirlenen diğer görevlerin yerine getirilmesi

GENEL KURUL TOPLANTI YETER SAYISI ;

Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

MADDE – 9; YÖNETİM KURULUNUN OLUŞMASI VE GÖREVLERİ 

Yönetim Kurulu 15 Asil 15 yedek olmak üzere genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyelerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ ;

1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek
3- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak
4- Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları 10 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek
5- Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak
6- Yönetim kurulu derneğin idari organıdır. Genel kurulca doğrudan seçilen bir genel başkan ve ayrıca on üyeden oluşur. Yönetim kurulu ilk toplantısında, bir başkan yardımcısı ve bir sayman seçerek göreve başlarlar. Genel sekreterlikçe hazırlanan yönetmelikleri onaylar, üyelik başvurularını ve istifalarını inceleyerek karar bağlar
7- Başkanın amaçlarına uygun faaliyetlerini onaylar, gelir ve giderleri en az üç ayda bir inceler. Gerekli gördüğü hallerde komisyonlar oluşturur ve ödevlerini saptar. Genel Kurul kararlarını ve onaylanmış bütçeyi uygular
8- Yönetim kurulu ayda en az iki kez toplanır. Yönetim kurulundan izin almadan veya mazeretlerini zamanında beyan etmeden birbiri ardına üç toplantıya gelmeyen ve yazılı uyarıya rağmen devamsızlıkta ısrar eden yönetim kurulu üyesi istifa etmiş sayılır

9- Genel kurulun aldığı karar doğrultusunda Yönetim Kurulu her türlü taşınmaz mal alım yetkisine sahiptir.

10- Yönetim Kurulu, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği adına iktisadi işletme kurulma ve fesih etme yetkisine sahiptir.

11- Yönetim Kurulu, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin üst federasyonlara kurucu üye olması, üye olması ve üyelikten ayrılması konusunda yetki sahibidir.

MADDE – 10; BAŞKANIN GÖREVLERİ

Genel Başkan derneği yurt içinde ve yurt dışında temsil eder. Dernek adına demeç ve bilgi vermeye yetkilidir. Dernek bünyesinde kurulacak kurul ve komisyonların doğal başkanıdır. Yaptığı işleri yönetim kurulunun ilk toplantısında yönetim kurulunun onayına sunar. Genel başkanın yönetim kurulu adına harcama yetkisi vardır. Bu yetkinin sınırını günün koşullarına göre yönetim kurulu saptar.

MADDE–11; GENEL  BAŞKAN YARDIMCISININ  GÖREVLERİ

Genel Başkan Yardımcısı, başkanın her konuda yardımcısıdır, onun bulunmadığı hallerde genel başkanın yetkilerini kullanarak, genel başkana ait tüm görevleri yerine getirir. Organizasyon ve planlama işlerine bakarak foto muhabirlerinin mesleki bakımdan daha üst düzeye çıkarılması ve her bakımdan eğitilmesi için programlar projeler hazırlar, kurslar, konferanslar ve seminerler için hazırlık yapar. Bunlardan yönetim kurulunca onaylananları uygular. Genel başkanın görevden ayrılması halinde ilk genel kurul toplantısına kadar bu görevi      yürütür.

MADDE –      12; GENEL SEKRETERİN GÖREVLERİ

Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde yönetim, denetleme ve onur kurullarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad, soyadı, baba adlarını, doğum yeri ve tarihlerini, mesleklerini ve ikametgâhlarını derneğin bulunduğu yerin en büyük mülki amirine yazı ile bildirir. Derneğin tüm yazışmalarından sorumludur. Dosya işleriyle resmi defterlerin tutulmasını sağlar. Haberleşme evrakını başkanla veya genel başkanın müsaadesi ile imzalar. Yönetim kurulu toplantılarını düzenler. Kurulun görev dönemi sonunda hazırlayacağı çalışma raporunun taslağını   hazırlar

MADDE–       13; GENEL SAYMAN’IN GÖREVLERİ

Derneğin tüm parasal işlerinden ve bu işlemlerin defterlere ve kayıtlara geçirilmesinden, dernekle ilgili, sigorta, üyelerin tahakkuku ve ödenmesi gibi konulardan sorumludur. Dernek adına yapılan tüm ödemelerin usulüne uygun yapılmasını, dernek gelirlerinin her çeşidinin izlenmesini ve derlenmesini sağlar. Derneğin muhasebe işlerinin genel sekreterle birlikte sorumlusudur. Üye aidatlarının toplanmasından sorumludur. Sergi ve balo gibi gelir getiren sosyal faaliyetlerin maddi sorumlusudur. Gereğinde yönetim kurulunun oluru ile yardımcı personelden    yararlanabilir.

MADDE –      14; DENETLEME  KURULUNUN  GÖREVLERİ

Denetleme kurulu üyelerin arasından seçilecek üç üyeden oluşur. Denetleme kurulu dernek işlemlerini en az altı ayda bir denetler. Bu denetlemelerde kararlarını oy çokluğu ile alır. Sonucu genel kurula sunulacak rapora esas olmak üzere bir deftere kaydeder. Ayrıca gerekli gördüğü hususlarda yönetim kurulunu yazılı olarak uyarır. Dönem sonunda genel kurula sunulacak raporu hazırlar. Denetleme kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarına istişari mahiyette çağrılabilirler. Asil üyeler, bir ay içinde ilk toplantılarını yaparak Başkan- sekreter – üye olarak görev bölümü yaparlar. Ayrıca denetleme kurlu üyelerinin genel kurulca seçilecek üç tane de yedek üyesi bulunur. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde iç denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

MADDE – 15; ONUR KURULUNUN GÖREVLERİ

Genel Kurulca seçilecek üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Asil üyeler, bir ay içinde ilk toplantılarını yaparak aralarında Başkan – Sekreter _ üye olarak görev bölümü yapar. Kararlarını en geç bir ay içinde oy çokluğu ile alır, deftere kaydeder. Foto muhabirliği mesleği ile bağdaşmayacak davranışla karşısında kendiliğinden harekete geçebileceği gibi yönetim kurulu tarafından düzenlenen dosya üzerinde işlem yapar. En az beş yıl basın kartı taşıyarak foto muhabirliği görevini meslek edinmiş ve genel kurulca gizli oy ve açık tasnifle belirlenen kişiler bu göreve seçilirler. Onur kurulu, üyelerin meslek onurunu zedeleyecek davranışlarda bulunulmaması için yönetim kurulu ile birlikte önlem alır, cezalar uygular. Bu cezalar sırası ile uyarma, kınama.

BEŞİNCİ BÖLÜM

(DİĞER HÜKÜMLER)

MADDE – 16; Üyelerin cezaya itirazı :

Dernek onur kurulu tarafından yönetim kurulu üyeleri ile birlikte alınacak karar gereğince cezalandırılacak üyeler, bu cezaya ilk olağan genel kurul toplantısında itiraz edebilirler. Genel Kurulun bu itirazı gündeme alması veya incelemeye değer bulması halinde görüşmeler sonunda verilecek karar kesindir. Genel Kurul ayrıca sürekli çıkarma cezası verilen ve itiraz eden üyeyi dinleme kararı alabilir

MADDE –      17;  Derneğin  gelir  ve giderleri :

Derneğin gelirleri, üyelik ve giriş aidatları başta olmak üzere yasalara ve tüzük hükümlerine uygun olarak yapılacak bağışlar ve üyelerin sergilenen veya derneğe bağış olarak bıraktıkları fotoğrafların satışından elde edilir. Balo, eğlence, konferans, konser ve yurt içi ile dışında açacağı veya katılacağı fotoğraf sergileri ile yurt dışından yurt içine gerekli bakanlıkların izni ile davet edeceği sergilerden elde edilecek eserlerden de gelir elde edebilir. Dernek gelirlerinin bir bölümünü üyeleri için yurt içi veya dışından temin edeceği mesleklerinin gereği olan fotoğraf makinesi, objektiflerden, agrandizorlar, film ve fotoğraf kartları gibi malzemeleri için sarf edebilir. Bu tür harcamaların cins ve miktarı günün koşullarına göre yönetim kurulu belirler. Bu malzemeler ihtiyacı olan üyelere ve cüzi bir kar ile dağıtılır.

MADDE –      18;       Yarışmalar   ve  verilecek ödüller

Foto muhabirleri derneği yönetim kurulu, gerektiğinde üyeleri dışında bu meslek ile uğraşan kişilerden seçilmiş değerlendirme kurulu ile işbirliği yaparak en az yılda bir kere olmak üzere “Fotoğraf Dalında” üyeleri arasında yarışma düzenler. Koşulları yönetim kurulunca saptanacak bu yarışmada derece alacak üyelere dernek şilt, belge, plaket ve mesleğinde kullandığı     bazı     araç      ve        gereçleri           ödül     olarak verebilir.

MADDE – 19;Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Edilmesi;

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

MADDE -20; Derneğin Borçlanma Usulleri;

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 MADDE – 21; Derneğin Tutacağı Defterler 

Dernek aşağıdaki defterleri tutar ;
1 – Üye kayıt defteri
2 – Karar defteri
3 – Defteri kebir

4-  Envanter defteri

5-  Büyük defter
6 – Evrak kayıt defteri
7– Alındı belgesi kayıt defteri
Derneğin tutmuş olduğu bu defterlerin İl Dernekler veya noterden onaylı olması zorunludur

MADDE–22: Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 MADDE – 23

Foto Muhabirleri Derneği Kurucular Listesi ;

Rafet HÜNER | Foto Muhabiri | Basın sit. A Blk. NO: 11 T.C Çankaya / ANKARA | T.C.

Bülent HİÇYILMAZ | Foto Muhabiri | Foto Muhabiri Köroğlu Sok. NO: 63/5 GOP/ANKARA | T.C.

İlhan KUYUCU | Foto Muhabiri | Paris Cad. Şimşek Sok. NO:7/1 A.Ayrancı/ANKARA | T.C.

Turgut MANTAR | Foto Muhabiri | Umut Sok.NO:26/9 İncesi/ANKARA | T.C.

Rıza EZER | Foto Muhabiri | İçel Sok. NO:15/11 Yenişehir/ANKARA | T.C.

Halim ERMİŞ | Foto Muhabiri | 3.Cad.16.Sok. NO:3/3 Beşevler/ANKARA | T.C.

Dursun GÜNDOĞDU | Foto Muhabiri | Barış Mah. 97.Sok. NO:3/10 Yenimahalle/ANKARA | T.C.